Performance Requirements (PR) Module SMMCO

Module Performance Requirements

De gehandicapten sector en de ouderen sector staan onder grote druk. De zorg is aan het veranderen. Participatie van mensen met een handicap in de samenleving is een belangrijk thema. In de ouderenzorg is al vele het beleid erop gericht om mensen zo land mogelijk in hun eigen omgeving te kunnen laten wonen. Voor medewerkers in de zorg geldt dat zij moeten kunnen werken in een veilige, diverse en inclusieve werkomgeving. Naast de financiële aspecten zijn dit allemaal ontwikkelingen waar het management in de zorg mee te maken heeft en daar om adequate wijze op moet kunnen inspelen. Concreet betekent dit veelal aanpassing van de organisatiestructuur, de cultuur en stijl van leidinggeven. Competenties van medewerkers dienen daarmee in lijn te zijn. Al deze onderdelen vertonen onderlinge samenhang en kunne iet los van elkaar worden gezien. Veel management verantwoordelijken zijn hier al nadrukkelijk mee bezig.

In het kader van het Erasmus + programma wordt een Module ontwikkelt voor managers in de zorg die inspeelt op deze ontwikkelingen. De module zal als pilot worden uitgevoerd in Nederland, Portugal en Mallorca (Spanje). De input van deelnemers/ cursisten in deze pilot is erg belangrijk. Op basis van de input zal er worden geëvalueerd en zal de Module worden aangepast.

De basis van de module betreft Performance Requirements (PR).

1. Definitie en behandeling van support en de essentiële elementen daarvan

2. Cliëntgerichte therapie (Rogers) and the vier dimensies van zorg (Tronto) in relatie tot the essentiële elementen van Support.

3. De oorsprong van sociale uitsluiting en het mechanisme van continue segregatie in onze samenleving.

4. De rol van de Support professional.

5. Beschrijving en bespreking van de noodzakelijke houding van de Support professional.

6. Beschrijving en praktische voorbeelden van aanwezigheid en deelname aan de samenleving van zogenaamde “achtergestelde” personen gebruik daarbij de kernwaarden van John O’Brien.

7. Beschrijving van de vormen van integratie (fysiek, functioneel, sociaal).

8. Beschrijving en discussie van de relatie tussen de Verklaring van de rechten van de mens en de essentiële elementen van support.

9. Beschrijving van de paradigmaverschuiving ( ontwikkeling van institutionalisering, de-institutionalisering naar support).

10. Elementen van de-institutionalisering in vergelijking met elementen van support.

11. Beschrijving van organisatiestructuren, competenties en managementstijlen.

12. Structuur en cultuur van programma gerichte zorg versus vraaggerichte zorg.

13. Essentiële verschillen tussen kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.

14. Beschrijving van de noodzakelijke voorwaarden voor het organisatieontwerp voor support vanuit cliëntperspectief en vanuit het perspectief van de organisatie.

Voor degenen die al in de werkpraktijk met deze ontwikkelingen bezig zijn kan deelname belangrijk zijn om de eigen ervaringen en ontwikkelingen te toetsen, met als mogelijke uitkomst een bevestiging van “we zijn op de goede weg” en/0f “er zijn nog onderwerpen die extra aandacht vragen.

Organisaties en/of personen die geïnteresseerd zijn om aan de pilot mee te doen worden hierbij uitgenodigd zich te melden. Dit kan via: info@SMMCO.eu 

Scroll to Top